Update: 2018-09-12 08:39:01 ชม:(169)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ


 

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1  พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง  นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายและร่วมกันจัดทำแผนแม่บทแก้ไขปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริง ในขณะเดียวกันสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ให้ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการร่วมกัน ณ ห้องพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-9-12
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com