Update: 2018-09-12 08:43:29 ชม:(244)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ผ่านระบบ Vdo Conference


 

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุดชาย พรหมมลมาศ  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง นางสมศรี แก้วศรีงาม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องงานพัสดุ ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ผ่านระบบ Vdo Conference ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ รับสัญญาณจากห้องประชุมธารทิพย์ 01 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โดยมี นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการกองพัสดุ กรมชลประทาน กล่าวเปิดโครงการ นายอธิวัฒน์ โยอาศรี ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ และนางสาวดวงพร สินธุฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบพัสดุที่ 2 เป็นวิทยากร เพื่อให้สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การติดตามรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและการคำนวณราคากลาง การจัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างและการกำหนดเงื่อนไข การพิจารณาเลือกผู้ยื่นข้อเสนอและการพิจารณาอุทธรณ์ เป็นต้น  

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-9-12
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com