แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร สชป.1
 

 

   แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์การ สชป.1 ปี 2556
    แผนดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงองค์การ สชป.1 ปี 2556
   แบบฟอร์มที่ 2 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 2556 (สชป.1)
  แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (กรมฯ) ปี 2556
   form-รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
 
 

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com