กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร สชป.1
 

 

   แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์การ สชป.1 ปี 2556
    แผนดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงองค์การ สชป.1 ปี 2556
   แบบฟอร์มที่ 2 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 2556 (สชป.1)
  แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (กรมฯ) ปี 2556
   form-รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
 
 

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com